Doelstelling

De doelstelling van de Van Bijleveltstichting staat in de statuten als volgt omschreven:

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”.

Ofwel: het steunen van professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde) tijdens het begin van hun loopbaan.