Doelstelling

De doelstelling van de Van Bijleveltstichting staat in de statuten als volgt omschreven:

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”.

Ofwel: Het steunen van talentvolle professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde alsmede tussenliggende interdisciplinaire velden, tijdens het begin van hun loopbaan. Een relatie met wetenschap is daarbij belangwekkend.

Werkwijze:

De Van Bijleveltstichting heeft zich voor een bepaalde periode verbonden aan de volgende instellingen: