ANBI

ANBI status

De Van Bijleveltstichting beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De informatie die conform de aan deze status verbonden digitale publicatieplicht verstrekt dient te worden, volgt hieronder:

Volledige tenaamstelling

Stichting van “Bijlevelt-Stichting”
RSIN: 4219879

Contactgegevens

Van Bijleveltstichting
T.a.v. mr A.J. (Joost) Quant, Voorzitter

AMSTERDAM
 (06) 46 08 48 48‬
 info@vanbijleveltstichting.nl
KvK:41178723
RSIN:4219879

Doelstelling

De doelstelling van de Van Bijleveltstichting staat in de statuten als volgt omschreven:

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”.

Ofwel: Het steunen van talentvolle professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde alsmede tussenliggende interdisciplinaire velden, tijdens het begin van hun loopbaan. Een relatie met wetenschap is daarbij belangwekkend.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Intensivering beleid in het verlengde van en ‘gehoorzaam’ aan de doelstelling van de Stichting, gedurende vier jaar:

Gerichte, substantiële bijdragen verlenen aan hoekstenen in de culturele infrastructuur, in het bijzonder het aangegeven ‘overgangsgebied’, met een toezegging voor in beginsel 3 of 4 jaren met een jaarlijkse bekrachtiging op basis van een verslag.

De hoekstenen voor de Van Bijleveltstichting zijn instellingen die voldoen aan de volgende criteria:

  1. gericht op talentontwikkeling en professionalisering in het beginstadium van de loopbaan;
  2. met een goede reputatie —met daardoor grote aantrekkingskracht voor jonge professionals— en een scherpe artistieke selectie;
  3. met dynamisch management gericht op vergroting eigen inkomsten, vermindering afhankelijkheid van overheidsfinanciering en vergroting van maatschappelijk (publiek) draagvlak. Een leiding bovendien die coalities niet schuwt;
  4. die na de kaalslag op Research & Development in de kunst (productiehuizen, ontwikkellab’s en postacademiale instellingen) als een ‘smeulend vuur’ ook andere instellingen genereus helpen bij de wederopbouw van het primaire aandachtsgebied van de Van Bijleveltstichting: continuïteit voor de eigen instelling en voor andere, en;
  5. waarbij de bijdrage van de Van Bijleveltstichting ‘het verschil maakt’ voor —een wezenlijk onderdeel van— de partnerorganisatie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Van Bijleveltstichting wordt gevormd door:

mr. A.J. (Joost) Quant

Functie: Voorzitter / Beheerder (Trustee) van het vermogen

mr. E.M. (Elsbeth) Polak

Namens: het Nederlands Toneel Verbond
Functie: Bestuurslid

drs. (Els) M.W.A van Odijk

Namens: de Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Functie: Bestuurslid

drs. A.J.M. (Aleid) Truijens

Namens: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Functie: Bestuurslid

L. (Leo) Rijkaart

Namens: de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
Functie: Bestuurslid

Financiële verantwoording

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor de door hen gemaakte kosten van 300 euro per jaar. De secretariaatswerkzaamheden en het beheer van de financiën, die in beheer en opdracht van de voorzitter worden verricht, wordt een jaarlijkse (2015) vergoeding van 25.000 euro betaald, die sindsdien jaarlijks wordt geïndexeerd.